Rachunek przepływów pieniężnych

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 114
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: e-BizCom
 • Autor: Paweł Pabianiak

Streszczenie ebooka

Tematyka ebooka dotyczy bardzo ważnej części sprawozdań finansowych jaką jest rachunek przepływów pieniężnych tj. rachunek cash-flow, stanowiący jedno z kluczowych źródeł informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Z treści publikacji dowiesz się m.in.:

 • jak czytać rachunek przepływów pieniężnych, i jak interpretować określone stany i zmiany rachunku przepływów pieniężnych,
 • co to są operacyjne przepływy pieniężne, i czym różnią się od przepływów finansowych i inwestycyjnych,
 • dlaczego wielkość amortyzacji ma takie znaczenie w rachunku przepływów,
 • jak na poziom tworzonej w przedsiębiorstwie gotówki wpływa wzrost należności od kontrahentów czy spadek poziomu zapasów,
 • jak poszczególne operacje finansowe w przedsiębiorstwie wpływają na wartości zawarte w rachunku przepływów,
 • jak sporządzić uproszczony rachunek przepływów na podstawie dostępnych danych bilansowych i z rachunku zysków i strat.

Rachunek przepływów pieniężnych to bardzo ważna i jednocześnie stanowczo niedoceniana  część sprawozdania finansowego. Nie należy zapominać, że istotą działalności gospodarczej jest przecież zarabianie pieniędzy.  A właśnie rachunek przepływów pieniężnych skupia się na tym zagadnieniu w sposób najpełniejszy.

Pokazuje miejsca generowania gotówki (lub być może ich brak) w przedsiębiorstwie oraz wielkość strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z jednostki gospodarczej w różnych obszarach jej działalności.

Zbyt niskie wykorzystanie rachunku przepływów w procesie analizy finansowej wynika z faktu, że jest on stosunkowo skomplikowanym sprawozdaniem, o złożonej, wieloczłonowej strukturze, która nie jest na pierwszy rzut oka jasna i łatwo zrozumiała.

Niniejsze opracowanie pomoże lepiej poznać strukturę rachunku cash flow, sprawić by była bardziej \”przyswajalna\” oraz przybliżyć zachodzące w nim zależności.  To z kolei ma pozwolić na lepsze zrozumienie tej części sprawozdania finansowego, i wówczas   dużo efektywniejsze korzystanie z niego w trakcie oceny przedsiębiorstwa.

Spis treści

WPROWADZENIE
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wstęp
Rachunek przepływów pieniężnych i jego specyfika
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
METODOLOGIA TWORZENIA I ZAWARTOŚĆ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Metoda pośrednia
Metoda bezpośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej
Wydatki z działalności finansowej
Część podsumowująca rachunku
SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Dane początkowe
Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych
TWORZENIE UPROSZCZONEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH
ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej
Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych
Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych
Wskaźniki rentowności kasowej
Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej
Wskaźnik pokrycia obsługi długu nadwyżką z działalności operacyjnej
Aneks nr 1. Układ rachunku przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości