Polityka rachunkowości projektów dofinansowanych z UE

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 43
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: C.H. Beck
 • Autor: Bogdan Gajos

Streszczenie ebooka

W realizacji unijnej pomocy finansowej, szczególnie w zakresie projektów inwestycyjnych, dużą rolę odgrywają jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy unijne bardzo ogólnie, ale równocześnie jednoznacznie, określają zasady rachunkowości projektu, m.in. także zasady wyodrębnienia i udokumentowania wydatków. Dla prawidłowego rozliczenia finansowego projektów inwestycyjnych z udziałem dofinansowania środków unijnych niezbędne jest właściwe określenie, powiązanie tych ogólnych wymogów unijnych z przepisami krajowymi.

W publikacji między innymi:

 • szczegółowe omówienie wymogów Komisji Europejskiej dotyczące rachunkowości projektu,
 • najważniejsze zasady rachunkowości wraz z komentarzem eksperta,
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi projektu,
 • kontrole, audyt, ewaluacja i rozliczenia końco¬we projektu.

Spis treści

1. Wstęp
2. Wymogi dotyczące rachunkowości projektu
2.1. Szczególne wymogi Komisji Europejskiej dotyczące rachunkowości projektu
2.2. Najważniejsze zasady rachunkowości (w świetle ustawy o rachunkowości)
3. Polityka rachunkowości projektu
3.1. Wzór zarządzenia
3.2. Księgi rachunkowe projektu
3.3. Wydatki kwalifikowane projektu
3.4. Obieg dokumentów finansowo-księgowych projektu
3.5. Inwentaryzacja aktywów i pasywów projektu
3.6. Kontrole, audyt, ewaluacja i rozliczenia końcowe projektu
3.7. Sprawozdawczość projektu
3.8. Opis systemu przetwarzania danych
3.9. Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów
3.10. Inne ustalenia
4. Niektóre szczegółowe zagadnienia rozliczeniowo-księgowe i kontrolne projektu
4.1. Projekt z elementami inwestycji wspólnej (grupowej)
4.2. Różnice kursowe
4.3. Zasady rozliczania kosztów środków trwałych w budowie
4.4. Inne ustalenia w zakresie rozliczeń
5. Załącznik: Synteza przedmiotu rocznego audytu zewnętrznego wykorzystania środków unijnych wykonywanego przez biegłego rewidenta
6. Podstawowe pojęcia