Ocena efektywności inwestycji

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 104
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2003
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: e-BizCom
 • Autor: Paweł Pabianiak

Streszczenie ebooka

Tematyka ebooka obejmuje:

 • podstawowe pojęcia dotyczące inwestycji majątkowych (formy inwestycji, nakłady, efekty, ryzyko inwestycji),
 • główne punkty biznes planu inwestycji, i jego przydatności dla procesu oceny planowanej inwestycji,
 • podstawowe zasady szacowania wielkości finansowych (wydatków inwestycyjnych i wpływów generowanych przez projekt) kształtujących strumienie pieniężne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym,
 • kolejne etapy analizy oceny efektywności inwestycji majątkowych, w tym analizy przy udziale dyskontowych metod oceny inwestycji (dyskontowanie, przy udziale zasady zmiany wartości pieniądza w czasie), oraz (na co kładziony jest szczególny nacisk) analizy przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, czy analizy wrażliwości.

Zagadnienia w ebooku zostały wyjaśnione na przykładach liczbowych, z komentarzem. E-book stanowi praktyczne kompendium wiedzy o zasadach oceny inwestycji z dużym naciskiem na kwestie generowanych przepływów pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Spis treści

WPROWADZENIE
INWESTYCJE MAJĄTKOWE

Podstawowe pojęcia
Inwestycja, inwestowanie
Formy inwestycji
Nakłady inwestycyjne
Efektywność inwestycji, decyzja inwestycyjna
Inwestycja a jej ryzyko
Biznes plan inwestycji
Zawartość biznes planu

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Wstęp do oceny efektywności

ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA INWESTYCJI
ANALIZA CELOWOŚCI INWESTYCJI

Analiza SWOT

ANALIZA OPŁACALNOŚCI

Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
Wartość pieniądza w czasie
Dyskontowanie
Strumienie pieniężne
Stopa dyskontowa, koszt kapitału
Zdyskontowany okres spłaty (DPBP)
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Wskaźnik rentowności (PI)

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI

Ocena przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej
Prognozowana sytuacja finansowa
Dane finansowe
Ocena inwestycji pod kątem analizy przepływów pieniężnych

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIERNIKÓW
FINANSOWYCH

Analiza rentowności
Analiza płynności
Analiza rotacji
Analiza zadłużenia i obsługi długu

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Aneks nr 1. Warunki finansowania inwestycji
Aneks nr 2. Prognozowane wielkości ekonomiczne