MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 14
  • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Raabe
  • Autor: praca zbiorowa

Streszczenie ebooka

Podstawowym zadaniem MSR 1 jest zapewnienie podania rzetelnych (wiarygodnych) danych w sprawozdaniu finansowym. Wiarygodna prezentacja informacji sprawozdawczej oznacza zastosowanie wymagań wszystkich MSR w taki sposób, by w razie potrzeby możliwe było dołączenie dodatkowych informacji.

Spis treści

1. Ogólna prezentacja standardu

– Zawartość sprawozdania wg MSR1

2. Określenie formy i zawartości rocznych sprawozdań finansowych

– Bilans – aktywa i pasywa
– Z awartość bilansu
– Rachunek zysków i strat
– Metody sporządzania rachunku zysków i strat
– Z miany w kapitale własnym
– Rachunek przepływów pieniężnych