Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 160
  • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: e-BizCom
  • Autor: Paweł Pabianiak

Streszczenie ebooka

Podstawowa tematyka obejmuje:

  • przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości,
  • określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,
  • oraz przede wszystkim przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej.

Zagadnienia i pojęcia o których mowa w ebooku zostały wyjaśnione na krótkich, przejrzystych przykładach liczbowych, z komentarzem. Ten e-book to praktyczne kompendium wiedzy o zasadach analizy finansowej.

Spis treści

Wprowadzenie

Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej

Ustawa o rachunkowości
Bilans
Aktywa
Pasywa
Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy
Wariant kalkulacyjny
Informacja dodatkowa
Pozostałe części sprawozdania finansowego
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z działalności jednostki
Uproszczone sprawozdanie finansowe

Analiza finansowa

Analiza struktury i dynamiki
Analiza bilansu
Analiza struktury aktywów
Analiza struktury pasywów
Analiza struktury rachunku zysków i strat
Analiza dynamiki
Analiza rentowności
Próg rentowności
Analiza wydajności
Analiza płynności
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej
Analiza sprawności zarządzania
Analiza zadłużenia i obsługi długu
Aneks nr 1. Czynnik sezonowości i jego wpływ na wyniki przedsiębiorstwa (na przykładzie branży budowlanej)
Aneks nr 2. Specyfika branży i jej wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
Aneks nr 3. Opis i dane finansowe „Nasza Firma” sp. z o.o.
Aneks nr 4. Wartości wskaźników finansowych „Nasza Firma” sp. z o.o.
Aneks nr 5. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości